Välkommen till BoKlok Mjälle

Bostadsrättsföreningen vid Frösö Strand

UTELÅSNING

Ring Securitas journummer:

010-470 57 79

Ange avtalsnummer: 025370
(800 kr, betalas av bostadsrättsinnehavaren)

u

Frågor

Skicka e-post till:

info@boklokmjalle.se

t

Akuta frågor

Skicka sms eller ring till medlemsansvarig:

Elisabet Rosengren 40B

076-820 04 17

FELanmälan / Beställning

Förvaltningsavtal med Riksbyggen, anmäl till:

Mitt Riksbyggen
 0771-860 860
(betalas av bostadsrättsinnehavaren)

Skadedjur
Boklok Mjälle har avtal för skadereglering med Anticimex
Ange kundnummer: 593712
075-245 10 00

Bostadsrättsföreningen BoKlok Mjälle

Bostadsrättsföreningen Boklok Mjälle ligger på Önevägen 38-48. Området är beläget vid Frösö Strand precis invid Storsjön, nära natur och fritidsområden. Boklok Mjälle bildades 2004 och marken som fastigheterna står på ägs av föreningen. Området består av 36 lägenheter fördelat på sex tvåvåningshus med tre lägenheter på varje plan. Storleken på lägenheterna är 48 m², 59 m² och 74 m². Till varje lägenhet ingår ett fristående förråd, odlingslott och parkeringsplats med motorvärmare. Enklare underhåll av gemensamma ytor, som t ex snöskottning, gräsklippning sköts av medlemmarna i föreningen. 

Information

Säkerhet och ansvar

Tillsammans skall vi förhindra inbrott och skadegörelse.

 • Alla lägenheter ska vara utrustade med brandvarnare.
 • Rökning är inte tillåtet på balkong eller uteplats.
 • Grillning på balkong eller uteplats är inte tillåtet, styrelsen hänvisar till att placera grillen på gården.
 • Se till att dörrarna till gemensamma lokaler är ordentligt låsta.
 • Om det uppstår skador på våra hus eller gemensamma utrymmen, skall detta anmälas till styrelsen.
 • Råd och tips om krisen kommer – för dig som bor i bostadsrättsförening Lilla krisguiden

Meddela gärna grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid.

Hållbarhetsarbete

Som ett led i bostadsrättsföreningens hållbarhetsarbete har vi investerat i ett energistyrningssystem med solceller och laddpunkter som varit i bruk fr o m november 2021. Det går att följa produktion och energiförbrukning i realtid, kontakta styrelsen om du vill ha inloggningsuppgifter.

Laddning av elbilar

Föreningen har 12 laddpunkter, två Z-park duo tillhörande varje hus dessa fungerar både som laddstolpe och motorvärmarstolpe. Om du har eller ska skaffa elbil, kontakta styrelsen för att få tillgång till en laddplats. Vi har gott om platser lediga, i dagsläget debiteras elbilsladdningen per kilowattimme.

Sophantering

Föreningen har tre soprum på området. Enligt nuvarande sophämtningsavtal kan du slänga följande i föreningens kärl:

 • Komposterbart
 • Brännbart
 • Papper
 • Miljöfarligt avfall, finns endast i sophuset mellan hus 42 och 44

Övriga sopor fraktar du själv till närmaste återvinningsstation/central. För ytterligare information om hur du sorterar dina sopor se sopsorteringsguiden

Gemensamma förråd

Nyckel till soprummen går också till våra gemensamma förråd. I alla förråd finns det krattor, snösläde, spade, trädgårdsslang, sand mm. Ytterligare utrustning finns i nedanstående förråd:

38 – Skottkärra, takpannor samt reservdelar till lägenheter, t ex dörrar och lister
40 – Partytält att låna
42 – Elgräsklippare, glödlampor till ytterbelysning, säkringar
44 – Trimmer, lövblås, stege, skottkärra, plattformsstege (förvaras bakom förrådet)
46 – Skottkärra
48 – Elgräsklippare

Snöskottning och sandning

Föreningen har upphandling av snöröjning och sandning av parkeringsytor samt kör- och gångytor fram till grindarna.

Ytor framför entrédörrar, förråd, loftgångar och trappor utförs via handkraft av oss själva. Respektive hus bestämmer själva hur detta skall fungera. En gemensam sandlåda finns vid respektive sophus.

Gräsklippning

Samtliga gräsytor klipps av medlemmarna själva vid behov. Respektive hus bestämmer själva hur detta skall fungera.

Ytterbelysning

Byte av glödlampor på stolpar och fasader sköts av Riksbyggen.

Inköp

Styrelsen ska tillfrågas innan inköp av material/utrustning. Vid utlägg lämnas ifylld blankett samt kvitto till styrelsen.

Busk- & trädplanteringar

Ingen plantering av blommor, buskar, odlingsbänkar eller liknande får ske direkt intill husfasaden. Det ska finnas ett utrymme med grus däremellan för att undvika fuktskador på husgrunden.

Klippning av och rensning kring buskar och träd utförs av oss själva en gång per år i samband med gemensam städdag eller när medlem tycker att så behövs.

Tryckimpregnerade ytor

Medlemmarna ska årligen olja alt såpa in alla tryckimpregnerade ytor som ingår i föreningens ansvar. Det är loftgångar inkl stolpar, balkonger inkl stolpar, avskiljare mellan uteplatser, grindar och postlådestolpar. Respektive hus bestämmer själva hur detta skall fungera. 
Olja, såpa och penslar tillhandahålls av föreningen och finns i förråden.

Medlemmen betalar själv olja alt såpa till uteplatsens altangolv samt staket runt uteplatsen.

Lekplats

Finns vid hus 44, städa lite då och då efter nyttjande.

Altan/Uteplats

De boende i lägenheten ansvarar för att uteplatsen hålls i gott skick.

Den som önskar bygga en altan utanför sin lägenhet på bottenvåningen måste inkomma med skriftlig förfrågan till styrelsen, inklusive en enkel ritning. Styrelsen reserverar sig för undantag, men grundregeln är att altaner som uppfyller nedanstående kriterier kommer att godkännas:

Huvudprincipen är att utbyggnaden/tillbyggnaden måste gå i stil med det befintliga när det gäller storlek, färg och form.

 • Altanen får vara max 290 cm djup, dvs lika djup som skärmvägg mellan 3:or och 4:or. På längden får den sträcka sig till bredvidliggande lägenhets början. Om du har en hörnlägenhet får den sträcka sig fram till husknuten.
 • Marken under plattor skall vara iordningställd så att inte gräs växer upp under dem. En geotextil som motverkar tjälskjutning och ogräs ska läggas i botten. Ett dränerande lager med grus läggs på duken. Plattorna ska luta minst en centimeter per meter från huset så att regnvatten inte rinner in mot huset.
 • Godkända färger på altan med därtill hörande staket är träfärgat dvs tryckimpregnerat och ”hus-rött”.

Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och vad som ska underhållas framgår av föreningens stadgar och gränsdragningslista. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar.

Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen.

Extra nyckel

Styrelsen beställer via Riksbyggen, kontakta medlemsansvarig.

Förändringar i lägenheter

Ibland vill man förnya och komplettera sin lägenhet. Vid väsentliga förändringar är det viktigt att tänka på att man måste ha styrelsens godkännande.

Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand kräver styrelsen samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Kopia på andrahandskontrakt skall lämnas till styrelsen. Efter samtycke får lägenheten hyras ut i andra hand i ett år. Därefter tar styrelsen beslut om eventuell förlängning för ett halvår i taget. Anledningen till detta är att styrelsen anser att föreningens lägenheter i första hand skall bebos av medlemmar som engagerar sig i föreningen.

Köksfläkt

Föreningen ansvarar för filterbyte av ventilationaggregaten. Filtren byts en gång/varannat år och lägenhetsinnehavaren får besked om tidpunkt i förväg.

Värme

Våra lägenheter är försedda med ett lite udda enrörssystem, vilket innebär att effekten av ändring på termostaten tar lång tid att slå igenom på temperaturen i rummet. Vid eventuella problem med värmen meddela styrelsen.

TV

Via centralt antennutag kan man få SVT1, SVT2 samt TV4.

Bredband

I varje lägenhet finns ett bredbandsuttag. 

Trivselfond

Syftet med fonden är att öka den allmänna trivseln och även värdet på fastigheterna genom att göra förbättringar av de gemensamma ytorna som inte omfattas av ordinarie underhåll. Det kan exempelvis röra sig om inköp av perenner, träd och buskar, byggande av en gemensam grillplats eller trädgårdsmöbler.
Det ska inte användas till privata uteplatser eller balkonger. Det kan användas till gemensamma odlingslotter. Ledorden är något som gör det trevligare eller enklare för alla.

 • Till varje hus budgeteras 1500 kr varje år. Pengar som inte används under året överförs till nästa års budget. Maxbelopp på fonden per gård är 9000 kr om pengarna inte används.
 • Får inte leda till att göra området mer svårskött.
 • Majoriteten av de berörda medlemmarna måste komma överens om vilken insats som skall göras.
 • Styrelsen måste godkänna medlemmarnas förslag (husvärden kontaktar styrelsen).

Styrelse

Charlie Erwall

Ordförande

Lgh 46F
073-560 40 85

Elisabet Rosengren

Medlemsansvarig

Lgh 40B
076-820 04 17

Ann Johansson

Vice ordförande, underhållsansvarig

Lgh: 40D

Linn Larsson Edström

Miljö- och energiansvarig

Lgh 48F

Cecilia Hellström

Ekonomiansvarig

Lgh 42B

Ann-Kristin Gustavsson

Sekreterare

Lgh 44A

Husvärd

Husvärdsskapet roterar årligen mellan lägenhetsinnehavarna i huset, nästa byte sker 1 april 2025.

Lgh 38B

Hus 38

Lgh 40B

Hus 40

Lgh 42B

Hus 42

Lgh 44B

Hus 44

Lgh 46B

Hus 46

Lgh 48B

Hus 48

Trivselregler

För vem gäller reglerna?

För att vi alla skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på. Att bo i bostadsrätt innebär att vi tillsammans äger och förvaltar husen samt alla gemensamma utrymmen. Genom att följa några enkla trivselregler kan vi alla bidra till den goda gemenskapen i vår förening.

Vad händer om trivselreglerna inte följs?

Om trivselreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du skall få bo kvar.  För allmän trivsel och god sämja bland alla boende i husen gäller därför aktsamhet om föreningens egendom samt följande av dessa regler.

Trivsel

 • Tänk på att ditt golv är grannens tak. Det är därför viktigt att du t.ex. inte låter TV, radio eller stereo stå på för högt.
 • Tänk också på att det är lyhört även i loftgången.
 • Normalt skall ”frid råda” både inomhus och på gården mellan kl 22:00 – 07:00. 
 • Ibland är det nödvändigt att borra, spika och såga i lägenheterna. Detta görs på vardagar mellan kl 07:00 – 22:00 samt lördagar och söndagar fram till kl 16:00.
 • Om ni har planerat in en fest eller några andra trevligheter är det bra om ni innan festen informerar era grannar att ni skall ha fest. Acceptansen brukar öka om man har blivit informerad.
 • Tillsammans ansvarar vi för loftgångar, sophus och gemensamma förråd. Därför är det viktigt att vi förvarar våra saker i de utrymmen som har tilldelats oss och låter övriga utrymmen vara fria. Observera att trappan är utrymningsväg, den måste vara framkomlig.
 • För allas trevnad, släng inte fimpar/snus och skräp på gräsmattan eller gemensamma ytor utomhus.
 • Om du skall hänga tvätt på balkongen är det viktigt att det inte verkar störande och att vatten inte rinner ner på grannens altan/uteplats.
 • Balkonglådor hängs av säkerhetsskäl på insidan av balkongen. Tänk på att när du vattnar blommorna, att det inte rinner ner till grannens altan/uteplats.
 • Låt bli att skaka mattor, sängkläder mm från balkongen. Det finns piskställning på gården vid hus 42 och 44.
 • Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.
 • Grillning på balkong och uteplats är inte tillåten, styrelsen hänvisar till att placera grillen på gården.
 • Tänk även på att oavsett grill placera den långt från friskluftintaget så att inte grilloset stör dina grannar.
 • Marschaller får inte ställas så nära fasaden att fasaden skadas eller missfärgas.
 • Matning av fåglar är inte tillåtet pga att matrester riskerar att dra till sig råttor och andra skadedjur. 
 • Förvara ingen hundmat, fågelfrö etc i förråden som kan locka till sig skadedjur.
 • Rastning av hundar i området undanbedes.

Sammanfattning

Ordningsreglerna är antagna av styrelsen i maj 2004. De skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar. Har du frågor eller synpunkter, ta gärna kontakt med någon i styrelsen.

UTELÅSNING

Ring Securitas journummer:

010-470 57 79

Ange avtalsnummer: 025370
(betalas av bostadsrättsinnehavaren)

FRÅGOR

Skicka e-post till:

info@boklokmjalle.se

AKUTA FRÅGOR

Skicka sms eller ring till medlemsansvarig:

Elisabet Rosengren 40B

076-820 04 17

adress

BoKlok Mjälle
c/o Riksbyggen
Box 710
831 28 Östersund
0771-860 860
Organisationsnr 769609-8842

Kontakta mig